Paroles de chanson et traduction Daniele Sepe - Tarantella Calabrese

Laudatu sia lu Santu Sacramentu
Laudatu est lu Santu Sacramentu
e viva di lu carminu e Maria
et vivent lu Carminu et Mary
San Pascale Baylonne prutitturi di li donne
San Pascale Baylonne prutitturi de femmes
mannamillu nu maritu jancu rssu e sapuritu
mannamillu nu maritu Jancu URSU et sapuritu
addi esseri tale e quali cumu a tia Santu Pascali
des êtres et des additifs tels que cumulatif de tia Santu Pascali
addi esseri tale e quali cumu a tia Santu Pascali
des êtres et des additifs tels que cumulatif de tia Santu Pascali
Si vu ciciri scippatinii
Il ciciri vu scippatinii
ma cicerchi u' nni tucc?
mais cicerchi u 'nni tucc?
ca li fimmini senza minni
à leur sujet sans fimmini minni
nun si potino 'mmaret?
religieuse est mmaret Pothin "?
ca li fimmini senza minni
à leur sujet sans fimmini minni
nun si potino 'mmaret?
religieuse est mmaret Pothin "?
E nna e nna neddra
Et nda nda et neddra
quattru sordi di cacicaveddra
quattru sourds cacicaveddra
e nu caucio a 'ra gunnedda
et nu caucio de "ra gunnedda
e 'u mantusinu p? l' aria v?
et "u mantusinu p? l 'air v?
e nu caucio a 'ra gunnedda
et nu caucio de "ra gunnedda
e 'u mantusinu p? l' aria v?
et "u mantusinu p? l 'air v?
E 'ra figlia di Bellavia
Et "ra fille Bellavia
che natichi tunni che minni c'avia
que natichi Tunni que minni c'avia
puru la mamma ce lu dicia
maman puru permettez-moi de là lu
chi natichi tunni mia figlia Lucia
qui natichi Tunni ma fille Lucie
puru la mamma ce lu dicia
maman puru permettez-moi de là lu
chi natichi tunni mia figlia Lucia
qui natichi Tunni ma fille Lucie
Abballati abballati
Abballati Abballati
fimmini schiati e maritati
fimmini schiati et marié
e si 'unn abballati bonu
et 'unn Abballati bonu
nun ve canto e nun ve sono
vous chanter nonne nonne et il ya
e si 'unn abballati pulitu
et 'unn Abballati pulitu
ce lu dicu allu vostro zitu
il lu alu Dicu votre Zitu
Sci? sci? sci? quanti
Ski? ski? ski? combien
fimmini ca ci s?.
fimmini sur nous ouais.
oi nicchiu nicchiu chi vai ntumiannu
nicchiu nicchiu ou qui vai ntumiannu
gaddrini 'un ci ni stannu
gaddrini "nous stannu ni
nta sti contuorni
nta sti contuorni
gaddrini 'un ci ni stannu
gaddrini "nous stannu ni
nta sti contuorni
nta sti contuorni
Ci nne' una sula e va cantannu
Il nne 'un benêt et va cantannu
u patri a dittu
u actionnaires à dittu
ca ? piccirninna
ca? piccirninna
u patri a dittu
u actionnaires à dittu
ca ? piccirninna
ca? piccirninna
Abballati abballati
Abballati Abballati
uommini schietti e maritati
uommini franc et marié
e si 'unn abballati buono
et 'unn bonne Abballati
e si 'unn abballati pulitu
et 'unn Abballati pulitu
ci lu dicu a la vostra zita
Il Dicu lu sur votre zita
e ballati cummari natredda
et dansé cummari natredda
e vu cumpari cu tammureddu
et Cumpari vu cu tammureddu
e ballati cummari natredda
et dansé cummari natredda
e vu cumpari cu tammureddu
et Cumpari vu cu tammureddu


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P