Paroles de chanson et traduction De Kift - Giele Blommen

Dy dei wie de lêste dei fan hope. Ik krige dy rottige giele
Dy l'wie ils lisent l'espoir ventilateur. Ik guerre dy Rotten Gielen
Blommen en stapte de doar út, om dy te finen. Hie 'k dy
Blomme une stapte l'ut Doar, si dy thé finen. Hie 'k dy
Net fûn, dan wie ik der útstapt.
Fun net, dan der wie ik útstapt.
Jou dy mar lekker del en dream fan hoe't wy it in
Jou dy fuites mars partager un rêve wy hoe't ventilateur, il en
Jier lyn tegearre hiene. En dan sil ik dy yn dyn dream in
Jier foudre tanières tegearre. Un tamis dan ik dy yn dyn rêve
Ferhaal fertelle oer in frou dy't dea-ûngelokkich wie om't
Ferhaal fertelle oer en frou dy't om't dea-ûngelokkich wie
Der gjin leafde yn har libben wie. Sie hie alles en tagelyk
Il Gjin leafde yn a libbers wie. Sie hic à chacun un tagelyk
Hie se niks. Se wie allinne, bern hie se ek net. Se hat ín
Voir tous les représenter toutes. Voir wie allinne, bern hic montre ek net. Voir dans la haine
Jier fan 'e leafde priuwe mocht, mar nei in jier rekke se it
Jier ventilateur e leafde priuwe möchte mar aucune variété dans jier le voir
Kwyt. Doe hat se earst bot gûld en doe waard se fan al dat
Kwyt. Doe chapeau regard bot earst gulden une biche voir waard ventilateur al dat
Fertriet in heks.
Fertriet en sorcière.

Ze had een bos van die afschuwelijke gele bloemen bij
Ze avait een van bos meurent afschuwelijke gel bloemen bij
Zich. Een gele vlek midden in de drukte. Ik kon niet
Zichen. Een gel vlek dépotoir dans la drukte. Ik niet con
Anders dan haar volgen. De hoofdstraat door, dan een
Anders dan haar Volga. La porte Hoofdstraat, dan een
Andere straat, vol met mensen. Ze liep een verlaten
Andere straat, période de programmation vol. Ze Liep een Verlaten
Zijstraat in en draaide zich om. Ik werd getroffen, niet
Zijstraat dans un draaide Zichen environ. Ik werd getroffen, niet
Zozeer door haar schoonheid, want ze is mooi... ik werd
Zozeer porte haar schoonheid, ze veux est mooi ... ik werd
Getroffen door de eenzaamheid in haar ogen. Zo'n
Getroffen la porte Eenzaamheid en haar fibrinogène. Zo'n
Eenzaamheid heeft niemand ooit gezien.
Eenzaamheid heeft niemand ooit Gezi.
Ze sprak me aan en zei: 'Vindt u mijn bloemen mooi?'
Langue Ze nous aan une Zei: '? Vents u mijn bloemen mooi'
'Nee,' zei ik, 'ik hou van rozen.' Ze glimlachte en gooide
"Nee," Zei ik, "Ik Hou Van rozen. Ze glimlachte une gooide
Haar bloemen in de goot. Ik raapte ze op en reikte ze haar
Haar bloemen dans de goot. Ik raapte ze ze un reikte haar
Aan.
Aan.

Later vertelde ze me dat ze die dag de straat was
Plus tard hébergé larme me dat ze ze jour de leur mort était straat
Opgegaan om mij te vinden, en als dat niet gelukt was...
Opgegaan sur mij te vent, un dat niet als gelukt était ...


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P