Paroles de chanson et traduction Babymetal - Gimme Chocolate

Atatatatatatatata Zukyun-Y
Atatatatatatatata Zukyun-Y

Watatatatatatatatatata Dokyun-M
Watatatatatatatatatata Dokyun-M

Zukyun-Y
Zukyun-Y

Dokyun-M
Dokyun-M

Zukyun-Y
Zukyun-Y

Dokyun-M
Dokyun-M

Wananananananana never never never-Y/M
Wananananananana Never Never Never-Y / M

Checkito chokoreto chokoreto chok chok ko e
Checkito chokoreto chokoreto Chok Chok ou e
Gana chekito chokoreto chokosaki shi tai dan
Gana chekito chokoreto chokosaki tai
kazu
Yijing
Checkito chokoreto chokoreto chok chok ko e
Checkito chokoreto chokoreto Chok Chok ou e
Gana
Gana
Chekito chokoreto chokonate chokchokchok-S
Chekito chokoreto chokonate chokchokchok-S

GIMME GIMME(Scream)
Gimme Gimme (Cri)

Atatatatatatatatata Zukyun-Y
Atatatatatatatatata Zukyun-Y

Watatatatatatatatata Dokyun-M
Watatatatatatatatata Dokyun-M

Zukyun-Y
Zukyun-Y

Dokyun-M
Dokyun-M

Zukyun-Y
Zukyun-Y

Dokyun-M
Dokyun-M

Wananananananana never never never-Y/M
Wananananananana Never Never Never-Y / M

Checkito Chokoreto Chokoreto Chok chok cho e
Checkito Chokoreto Chokoreto Chok Chok cho e
Dione
Dione
Nemi da chokoreto chokosaki shi dai nan kazu
Trouver chokoreto chokosaki Yijing
Nakito chokoreto chokoreto chok chok cho e
Nakito chokoreto chokoreto Chok Chok cho e
Dione
Dione
Checkito chokonate chok chok chok-S
Checkito chokonate Chok Chok Chok-S

Badabapapabadapapabadapapapadabadapa
Badabapapabadapapabadapapapadabadapa
Dotone doto p p p come on-S
DOTOne Doto p p p allez-S

GIMME GIMME(Scream)
Gimme Gimme (Cri)

Atatatatatatatatata Zokyun-Y
Atatatatatatatatata Zokyun-Y

Watatatatatatatatata Dokyun-M
Watatatatatatatatata Dokyun-M

Zokyun-Y
Zokyun-Y

Dokyun-M
Dokyun-M

Zokyun-Y
Zokyun-Y

Dokyun-M
Dokyun-M

Wananananananana never never never-Y/M
Wananananananana Never Never Never-Y / M

Yabi o chocho hearto cho e bati gam badi gam
Louange o Hm TOKO cho batterie e gam gam prochaine
badezu Yaka de choko hearto gambi da dai kazu
badezu Yaka de Choko TOKO Gambie Yijing
Checkito chokoreto chok chok cho da e
Checkito chokoreto Chok Chok cho e
Checkito chokoreto chokoreto please!!
Checkito chokoreto chokoreto s'il vous plaît !!
Checkito chokoreto chokoreto chok chok cho e
Checkito chokoreto chokoreto Chok Chok cho e
Deshore Checkito cho ha gootoa ba gam desu
Deshore Checkito cho gootoa gam la desu
Uta chokoreto chok chok cho e deshore
Chokoreto ouverture Chok Chok cho e deshore
Checkito chokoreto chokoreto ga en Sedona
Checkito chokoreto chokoreto en Sedona
Badabapapadarapapadarapapapapapapapa
Badabapapadarapapadarapapapapapapapa
Dotune dotu p p p come on
Dotune Dotun p p p viennent sur
Badarapapadarapapadarapapapadapapapa
Badarapapadarapapadarapapapadapapapa
Rapaparapaparapapapapadapapa-S
Rapaparapaparapapapapadapapa-S


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P