Paroles de chanson et traduction Mario Incudine - Li Culura

Li culura su milli pizzuddi
Li culura de pizzuddi milli
sunnu oru squagghiatu ccu nenti
sunnu oru squagghiatu ccu compo-
su paroli e frasi luntani
sur Paroli et les phrases luntani
ca ormai nuddu cchiù senti.
ca maintenant cchiu nuddu sentir.
Si li senti dimmi comu sunu
Vous les entendez me disent com Sunu
sugnu ranni e un ci sentu bonu
Sugnu Ranni et nous Sentu bonu
si li senti fammillu capiri,
vous les entendez fammillu capiri,
mentri ridi, fammilli taliari.
tout en regardant vous riez, taliari fammilli.
Li culura su centu luciddi
Li culura sur luciddi centu
sunnu un brividu ‘ncapu li spaddi
sunnu un brividu 'ncapu les spaddi
su lu ventu intra li capiddi
lu sur le commerce intra ventu les capiddi
ca ormai nuddu cchiù senti.
ca maintenant cchiu nuddu sentir.
Si lu senti dimmi chi ti cunta
Vous me dites qui vous vous sentez lu cunta
ca iu ormai appattavu ‘a sittanta,
ca iu appattavu maintenant "pour sittanta,
si lu senti, ascutalu bonu,
lu que vous ressentez, ascutalu bonu,
mentri dormi fanni tisoru.
tout en regardant vous dormez tisoru Fanni.
Li culura di lu munnu sanu
Li culura lu sanu de Munnu
li fai tu mentri ti viu vicinu
vous les faites pendant que vous regardez viu vicinu
li culura ca hai intra l’occhi,
culura vous ca intra eux ont les yeux,
l’haiu sunnatu di notti, ogni notti.
l'sunnatu de haiu de nuits, tous les soirs.
Li culura sunu milli cosi
Li culura Sunu afin milli
su i paroli ca fannu li frasi,
sur la paroli ca les Fannu phrases,
mentri ridu o parlu sulu
réduction ou tout en regardant parlu sulu
su culura ca tinciunu ‘u muru.
sur culura tinciunu ca 'muru u.
Mentri dormi e mentri un ti viu
Tout en regardant vous dormez et tout en regardant un viu
ogni vota ca mi nni vaju,
chaque vote ca me NNI Vaju,
è culuri ogni me disiu
Il me culuri chaque Disiu
di turnari ogni vota ca chiùiu.
turnari de chaque chiùiu vote ca.
Iu sugnu ‘u malatu e tu ‘a malatia
Iu Sugnu 'u malatu et vous "pour maladive
tu si lu passu e iu sugnu la via
vous aurez lu passu et iu Sugnu la manière
iu sugnu ‘u poeta e tu ‘a puisia
iu Sugnu 'u poète et vous "pour puisia
iu lu parrinu e tu l’Avi maria.
iu lu parrinu et tu Avi maria.


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P