Paroles de chanson et traduction Farinei Dla Brigna - Oh Signul!

Oh Signul... Oh Signul...
Oh Signul ... Oh Signul ...
quanti cùpiu a-i é 'nt el mund....
cùpiu et quantitative en-é 'nt la techn ....
Oh Signul... Oh Signul...
Oh Signul ... Oh Signul ...
a-i n-é tanti pel dabun!
un-et N-E dabun fois!

Se ti 't giri per la sità
Il t t 'tourner la SITA
at na vughi 'n quantità.
vughi à na n quantité.
Fan la cua dal panaté,
Fan queue panaté dal,
ti davanti e lur da dré.
avant e da t Dre lur.
Se per cas ti 't dei n'ucià,
Cas pour n'ucià t 't dei,
tacu butun, at gavu 'l fià
Tacua Butun, à gavu "de la FIA
e se 't munti 'n sima 'n tram,
e à l'étirement t mount 'n sima' n
at busticu cun la man.
busticu cun chez l'homme.

Oh Signul... Oh Signul...
Oh Signul ... Oh Signul ...
quanti cùpiu a-i é 'nt el mund.
cùpiu et quantitative en-é 'nt le monde.
Oh Signul... Oh Signul...
Oh Signul ... Oh Signul ...
a-i n-é tanti pel dabun!
un-et N-E dabun fois!

Prufessur e ragiunié,
Prufessur e ragiunié,
uperai e minisié
uperai e minisié
a la sèira cambìu nom
Seira nom de Cambria
at lu là che a-i piasu j'om!
une lu-le CHE et piasu j'om!

As ciamu Frida, Luana e Vanda
Comme ciamu Frida, Luana et Vanda
sun pustà tacà ai lampiun
ai dim. Pusteria lampiun tache
at fan vughi la mùdanda
vughi faite à la mùdanda
suta ai porti a la stassiun.
suta ay conduire à stassiun.
E se 't guardi da davsin
E est t garder da davsin
it peuri vughi anche 'l trenin...
il peur vughi roseau "le train ...

Oh Signul... Oh Signul...
Oh Signul ... Oh Signul ...
quanti cùpiu a-i é 'nt el mund.
cùpiu et quantitative en-é 'nt le monde.
Oh Signul... Oh Signul...
Oh Signul ... Oh Signul ...
sima tanti cùpiu 'l mond!
sima Tanti cùpiu l 'Desmond!

I cùpiu ciulu nen! I cùpiu ciulu nen!
Je cùpiu ciulu enfant! Je cùpiu ciulu enfant!
I cùpiu ciulu nen! I cùpiu ciulu nen!
Je cùpiu ciulu enfant! Je cùpiu ciulu enfant!
I cùpiu ciulu nen! I cùpiu ciulu nen!
Je cùpiu ciulu enfant! Je cùpiu ciulu enfant!
Ciulu nen gnanca 'n cicinin.
Ciulu enfant gnanca n cicinin.
I cùpiu ciulu nen! I cùpiu ciulu nen!
Je cùpiu ciulu enfant! Je cùpiu ciulu enfant!
Ciulu nen gnanca 'n cicinin...
Ciulu enfant gnanca n cicinin ...
I cùpiu ciulu nen! I cùpiu ciulu nen!
Je cùpiu ciulu enfant! Je cùpiu ciulu enfant!
Deuvru 'l cù...
Deuvru d 'ea ...


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P