Paroles de chanson et traduction Karen Matheson - Cronan Bleoghainn

Il a bho lagain il bho m’aghan
Multi vache vache Lagan plusieurs m'aghan
Il a bho lagain il bho m’aghan
Multi vache vache Lagan plusieurs m'aghan
Il a bho lagain il bho m’aghan,
Multi Lagan vache vache multiples m'aghan,
Mo chrodh-laoigh air gach taobh na h-aibhne.
Mon chrodh-laoigh chaque côté de ses rivières.

Buarach sioman do chrodh na t’eile
Buarach sioman pour chrodh t'eile
Buarach sioda do m’aghan fhein o,
Buarach soie m'aghan lui-même o,
Buarach sugain air crodh na duthcha
Buarach sugain lui crodh la duthcha
Buarach ur air mo bhuaileig ghaolsa.
Buarach ur mon bhuaileig ghaolsa.

Bo lurach, bo-na h-airigh
Bo lurach, bo-h-senti
Bo a’ bhathaich mathair laogh o,
Bo 'bhathaich mère fauve o,
Buachaille Padruig is banchaig Brighde,
Buachaille Padruig banchaig Brigit,
D’ ar sion, d’ ar dion ‘s d’ar comhnadh.
Dans syn, le toit est sur comhnadh.

'S moch an diugh gun d'rinn mi eirigh
D 'début de l'arme diugh à la mi pointe a augmenté

Hoireann och ù o ho éileadh,
Hoireann nuit à partir de u ho éileadh,
Ho i iù a ho aodh éileadh
Ho ho NO Hugh éileadh
Hoireann och ù o ho éileadh.
Hoireann nuit à partir de u ho éileadh.

‘S moch an diu gun d’rinn me éirigh,
D 'début de l'arme diu faire pencher m'a réussi,
Mas moch an diu ‘s moch an dé e,
Mas début diu 's au début de l'e double
Dhìrich mi suas gual an t-sléibhe,
Dhìrich charbon km de la montagne,
Fhuair mi gruagach dhonn gun éirigh,
Froide km de poils bruns pistolet succès,

Chuir mi ‘n lùib mo bhreacain fhéin I;
La mi 'n boucle de ma propre Kinuachdrachd;
Thug mi bòid nach éireadh beud dhith,
Le lit mi éireadh beud pas nécessaire,
Nach biodh fios aig neach fo’n ghréin air,
Ne laissez pas AIG connais personne fo'n ghréin,
Cha robh fios aig a màthair fhéin air.
S AIG RobH savoir quels propre mère.
Shiubhlainn leat fo choill nan geugan,
Vous Shiubhlainn sous bois NAN geugan,

Shiubhlainn, Shiubhlainn, dh’fhalbhainn fhéin leat
Shiubhlainn, Shiubhlainn, vous possédez dh'fhalbhainn


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P