Paroles de chanson et traduction Karen Matheson - Dark Alan

Gura mise tha fo eislean
Je vie à tha sous eislean
Moch sa mhaduinn is mi g'eirigh
Au début de mhaduinn km g'eirigh

O hi shiubhlainn leat
O vous salut shiubhlainn
Hi ri bho, ho ru bhi,
Salut roi de vache, ru ho était,
Hi ri bho, ho rionn o ho,
Vache ri Salut, ho ho o rionn,
Ailein Duinn, o hi shiubhlainn leat
Alan Dunne, o salut shiubhlainn vous

Ma 's'en clusag dhuit a ghaineamh
Ma "sable S'en toi clusag
Ma 'se leabaidh dhut an gheamainn
Ma 'dhut lit soi la gheamainn

O hi shiubhlainn leat
O vous salut shiubhlainn
Hi ri bho, ho ru bhi,
Salut roi de vache, ru ho était,
Hi ri bho, ho rionn o ho,
Vache ri Salut, ho ho o rionn,
Ailein Duinn, o hi shiubhlainn leat
Alan Dunne, o salut shiubhlainn vous

Ma 's en t-iasg do choinlean geala
Ma 's en les poissons sont lumineuses choinlean

Ma 's na Righ do luchd-faire
Watch Righ vous-ma

O hi shiubhlainn leat
O vous salut shiubhlainn
Hi ri bho, ho ru bhi,
Salut roi de vache, ru ho était,
Hi ri bho, ho rionn o ho,
Vache ri Salut, ho ho o rionn,
Ailein Duinn, o hi shiubhlainn leat
Alan Dunne, o salut shiubhlainn vous

Dh'o lainn deoch ge boil le cach e,
Dh'o belle ge boire ébullition avec tous les e,
De dh'fhuil do choim 's tu 'n de idh do bhathadh,
De la taille dh'fhuil 's you-' n par noyade,

O hi shiubhlainn leat
O vous salut shiubhlainn
Hi ri bho, ho ru bhi,
Salut roi de vache, ru ho était,
Hi ri bho, ho rionn o ho,
Vache ri Salut, ho ho o rionn,
Ailein Duinn, o hi shiubhlainn leat
Alan Dunne, o salut shiubhlainn vous


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P