Paroles de chanson et traduction Karen Matheson - Laoidh Fhearchair Eoghainn

S iomadh fear bòidheach,
S iomadh bòidheach homme,
‘S an Fhraing air a’ chòmhnard,
L 'Fhraing c'est chòmhnard,
Tha’n am parantan brònach
Tha'n suis triste parantan
Agus leòinte air an sgàth,
Et leòinte la sgàth,
Nach fhaic iad ri’ m beò iad
Pas ri fhaic suis vivant
Gun cruinneachar iad còmhla,
Gun cruinneachar vanne,
‘ bi Fearchar Beag Eòghainn
Petit bi Fearchar Eòghainn
‘S an dròbh a-measg chàich.
L 'chàich la dròbh-entre.

Gur mòr a bha dhùil àm,
C'est écrasante vaches passion fois,
Ri’d fhaicinn ‘s an dùthaich,
Ri'd fhaicinn de dùthaich,
Is gàire air do ghnùis,
Le plus près de votre visage,
On dh’fhairich thu cùisean-
De dh'fhairich vous cùisean
Nach tig thu gam ionnsaigh
Jeu. GAM ne peut pas ionnsaigh
Bhon dh’fhàillig a’ chùis ort,
Base dh'fhàillig la raison pour laquelle vous,
Mo bheannachd a-null
Mon nulle bheannachd
Dhan an ùir is bheil thu cnàmh.
Dhan l'os que tu bouche fraîche.

‘Se dh’fhàg mi cho cianail,
Se dh'fhàg mi cho cianail,
Bhi cuimhneachadh d’iomhaigh,
Était cuimhneachadh de iomhaigh,
Do ghruaidhean bha brèagha,
Ghruaidhean vaches Breagha,
Agus sgiamhach le càch,
Et sgiamhach à tous,
Nach fhaic mi gu siorraidh
Non fhaic km gu siorraidh
Air sàilleabh an dìocail,
Sàilleabh la dìocail,
Am mòr-fhear ‘gar h-iarraidh
Homme grand moment près de sa demande
Chuir ceudan gu bàs.
La mort ceudan gu.

Ach sguiridh an Càisear,
Mais sguiridh la Càisear,
Dha innleachdan gleusda
Deux innleachdan gleusda
Tha balaich ‘na dhèidh,
Tha balaich la dhèidh,
Chuireas e ann an sàs.
J'ai mis e SAS.
Nuair shuidheas na treumhan,
Lorsque l'shuidheas treumhan,
‘S an cinn chuir ri chèile,
Et ceux compilés roi,
Bi litir ‘s a’ phàipear,
Bi papier lettre "s",
‘Ga leughadh ma bhàs.
"Ga leughadh ma mort.

Ged dh’ fhàg iad an dhiochuimhn’,
Ged dh gauche sont dhiochuimhn ",
Gun fhios dè bu chrìoch dhut,
Territoire pistolet et bu sais dhut,
Chan fhàgar le Dia thu,
Chan Le fhàgar Dieu vous,
Nuair dh’iarrar thu n’àird,
Lorsque vous dh'iarrar n'àird,
Gun èirich le iomhaigh,
Gun Eirich avec iomhaigh,
Mar chunna’ mi riamh thu,
Comme km lévriers "jamais fait,
Bidh do nàimhdean le fiamh,
Viande nàimhdean avec FIAMH,
A’ toir fianais mu’d bhàs.
A 'arbustes d'actif mu'd la mort.

Na bithinn-sa dlùth dhut
Le bithinn dans dhut proche
Nuair thàrr iad ‘gad ionnsaigh
Quand un autre grand gad ionnsaigh
Le gunna nach dùbailt,
Pistolet pas double emploi avec Ur ma main,
Is e ùr na mo làmh,
Autrefois preasadh lui fùdar,
Bhiodh preasadh air fùdar,
Sous bheugaileid rùisgte,
Fo bheugaileid rùisgte,
Si vous êtes faicinn secrets,
Mas faicinn thu rùin,
Derrière lui le centre.
Is do chùl ris an làr.


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P