Paroles de chanson et traduction Dan Ar Braz - Language Of The Gaël

Cha b'e sneachda 's an reothad o thuath
Cha B'E s 'sneachda un reothad o thuath
Cha b'e an crannadh geur fuar on ear
Cha B'E un crannadh GEUR Fuar sur l'oreille
Cha b'e an t-uisge 's na gailloinn on iar
Cha B'E s 'na gailloinn sur iar un t-uisge
Ach an galar a bhlian on deas
Ach un galar un bhlian sur DEAS
Blàth, duilleach, stoc agus freumh
Blath, duilleach, stoc Agus freumh
Caànan mo threubh os mo shluaidh
Caanan mo mo threubh os shluaidh

Refrain : x2
Refrain: x2
This thugainn, this co' ruim gu siar
Cette thugainn, cette coopération 'Ruim gu siar
Gus an cluinn sinn ann cànan nam Fèin
Gus un cluinn Sinn Fein ann Canan nam

Nuair chithear fear féilidh 's a' ghleann
Nuair de la peur féilidh 's un "Ghleann
Bu chinnteach gur Gàighlig a chainnt
Bu chinnteach Gur Gàighlig un chainnt
Nuair spion iad a fhreumh às an fhonn
Nuair spion iAd un fhreumh comme un fhonn
An àite Gàidhlig tha cànan a' Ghoill
Un Aite Gàidhlig tha Canan un "Ghoill
Is Ghaidhealtachd creadhal nan sonn
Est creadhal Ghaidhealtachd nan sonn
'S tir "mhajors" is "cholonels" 'n-diugh innt'
'S TIR "mhajors" est "cholonels"' n-diugh innt '

Refrain x2
Refrain x2

Thoir a-nuas dhuinn na coinnleirean oir
Thoir un ANU-dhuinn na oir coinnleirean
'S annta càraibh na coinnlean geal, cèir
'S annta càraibh na geal coinnlean, CEIR
Lasaibh suas iad an seomar a' bhroin
Lasaibh suas iAd un seomar un "bhroin
Thaigh aire seann chànan a' Ghàidheil
Thaigh aire Seann Chanan un "Ghàidheil
Se siud o chionn fhad' thuirt an nàmh
Se siud o chionn Fhad 'thuirt un nàmh
Ach fhathast tha deocànan a' Gàidheal
Ach fhathast tha deocànan un "Gàidheal

Refrain x2
Refrain x2

Ged a theich i le a beath 'às na glinn
Ged un theich i le beath un "Na glinn
Ged na cluinnear a nis muigh i san Dùn
Ged na cluinnear un muigh nis i san Dùn
O Dhuthaich Mhic Aoidh fada tuath
O Dhuthaich Mhic Aoidh fada tuath
Gu ruig thu Druim Uachdair nam bo
Gu ruig thu Druim Uachdair Nam Bo
'S iathadhh nan Eileanan Siar
'S iathadhh nan Eileanan Siar
Si fhathast ann ciad chainnt an t-sloigh
Si fhathast ann CIAD chainnt un t-sloigh

Refrain x4
Refrain x4


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P