Paroles de chanson et traduction Die Anonyme Giddarischde - Die Stadt Hot Schloof

Die Stadt hot Schloof
La ville chaude Schloof
mer heert ken Laut
mer Heert Selon ken
e Ampel blingt
le trafic s blingt
e Katz miaut
chat miaule e
de Mond gonz groß
de grande lune gonz
om Himmel steht
cieux om
die brave Leid
La désolé courageux
lein all im Bett
tout seul dans son lit

Noch is es friedlich, ja rischdisch idyllisch,
Pourtant, il est paisible, idyllique, même entraînée de façon sporadique,
die Nacht is so gnädisch un deckt alles zu.
la nuit est couvre donc non gnädisch tout.
Doch donn werds uf äämol gonz furschtbar rebellisch,
Mais donn werds uf äämol gonz furschtbar rebelle,
sinn mir uff de Gass is es aus mit de Ruh.
me rend ouf de Gass est-il. avec le reste de

Kumm isch aus de Wertschafft is härtschte noch net gschafft
Kumm à partir de isch Crée valeur est toujours härtschte net gschafft
de heemweg leid vor mer, gonz duschter un groß.
de mer heemweg désolé avant gonz, non duschter grande.
Do iss es om gscheidschde, wonn mer net allee laaft,
Jeu. manger, om gscheidschde, Wonn mer net avenue laaft
weil mit e paa Freunde is immer was los.
parce que e paa avec des amis est toujours quelque chose.

Zuverlässisch
Zuverlässisch

Der erschte Hausoigong werds Opfer vom Harndrong
Les erschte werds Hausoigong victimes de Harndrong
un longsom entsponnt sich doi Gsicht un doi Blos.
non longsom entsponnt est non DOI DOI Blos Gsicht.
Es plätschert uns Spritzt uns laaft on de Wond long,
Nous éclaboussures éclaboussures sur nous laaft de Wond longtemps,
quer iwwers Trottwa bis naus uff die Stroß.
dans iwwers Trottwa à Naus uff l'Stross.

Un jetzt alle Männer mol
Un désormais tous les hommes mol
Aaaaaah
Aaaaaah
Ach is des schäh, verstehsch. Unn nochemo im hohe Boge Aaaaah Mwwwa. Zzzd, weider gehts
Oh est le Shah, verstehsch. Nochemo Unn en haute Boge Aaaaah Mwwwa. Zzzd, weider va

Dermaßen erleischdert laafsch du gonz begeischdert,
Donc, vous laafsch erleischdert begeischdert gonz,
doine Kumpels gehts grad so, do schlabbert mer gern.
Copains Doine va grad oui, ne voletait toujours aimé.
Vum dritte Stock greischts
Vum greischts troisième étage
Vor doine Aage, do schwonkt e Latern.
Avant Aage Doine, faire schwonkt e Latern.
Ei die schunn widder
L'œuf Schunn widder

Noch is es friedlich, ja rischdisch idyllisch,
Pourtant, il est paisible, idyllique, même entraînée de façon sporadique,
die Nacht is so gnädisch un deckt alles zu.
la nuit est couvre donc non gnädisch tout.
Doch donn werds uf äämol gonz furschtbar rebellisch,
Mais donn werds uf äämol gonz furschtbar rebelle,
sinn mir uff de Gass is es aus mit de Ruh.
me rend ouf de Gass est-il. avec le reste de

Äähhh
, Um

Das letschte Stick zieht sich, du wärsch widder dorschtich,
Le bâton letschte s'exécute, vous wärsch ram dorschtich,
doin Hals is ganz drucke, du stehsch uff doim Hoof.
doin cou est assez impressions, vous stériquement UFF Hoof doim.
Doim Nachbar soi Klingel finscht uhne zu gugge,
Doim voisin soi cloche finscht uhne de Guggen,
So holsch de noch schnell, des Haus aus em Schloof.
Donc, de holsch encore rapide, la maison Schloof lui.

S' is vier uhr moiens
S 'est moiens horloge vier
Isch kumm der glei nunner
Isch la même Kumm Nunner
Isch haa der on de Kopp, do laafschte verzeh daa Galopp
Isch haa sur le Kopp de, faire laafschte verzeh galop daa
Du Labbeduddel duu
Vous Labbeduddel duu
G'spräche nachts, verstesch, die Lischter gehn oh, alle sinn beisomme, jeder will mitmache.
G'spräche nuit verstesch que Lischter oh go, beisomme tous les sens, tout le monde veut mitmache.
Sensation
Sensation
Greischt mol ener vum Balkon: Isch hab kinner! Hotsa Pooooh Kinner moin lieber Monn her. So hot er ach grad ausgsehe, wie noch de Geburt grad.
Greischt mole d'énergie vum balcon: Isch've Kinner! Hotsa pooooh Kinner moin préfèrent Monn auparavant. Il ausgsehe chaude degré ah comme c'est encore la naissance de grad

Unn heert ehr nachts greele un lautes Verzehle,
Unn Heert minerai de nuit greele non Verzehle fort,
unn schennt uff den Zecher, der do grad is.
unn uff schennt les fêtards, le degré DO est.
Donn sinns vielleicht mir un nooch duzende Bescher,
Donn sens peut-être que non nooch dizaines Bescher,
Die letzsch Zeil du mer immer e bissl mehr, e bissl spass machts jo doch.
Le letzsch Zeil vous bissl toujours toujours plus e, e bissl, il est amusant, mais jo.
Krien heit owend ehr, on die Hausdeer gepisst.
Unité Krien minerai Owend, sur la Hausdeer énervé.

Noch is es friedlich, ja rischdisch idyllisch,
Pourtant, il est paisible, idyllique, même entraînée de façon sporadique,
die Nacht is so gnädisch deckt alles alles zu.
la nuit est si gnädisch couvre tout, tout.
Doch donn werds uf äämol gonz furschtbar rebellisch,
Mais donn werds uf äämol gonz furschtbar rebelle,
sinn mir uff de Gass is es aus mit de Ruh.
me rend ouf de Gass est-il. avec le reste de

Ja noch is es friedlich, ja rischdisch idyllisch,
Oui, il est toujours calme, même idyllique entraînée de façon sporadique,
die Nacht is so gnädisch deckt alles alles zu.
la nuit est si gnädisch couvre tout, tout.
Doch donn werds uf äämol gonz furschtbar rebellisch,
Mais donn werds uf äämol gonz furschtbar rebelle,
sinn mir uff de Gass is es auuuuu
me rend ouf de Gass est-il auuuuu
Iss es auuuu
Mangez-le auuuu
Aber völlisch aus
Mais à partir de völlisch
sss mit de Ruh.
sss avec le reste de.


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P