Paroles de chanson et traduction Deva Premal - Love

ДЖАЯ РАДХА-МАДХАВА
Jaya Radha Madhava-

джайа радха-мадхава джайа кунджа-бихари
Jai Jai Radha Madhava Kunja-Bihari
джайа гопи-джана-валлабха джайа гири-вара-дхари
Jai gopi-jana-Vallabha Jai-giri-Vara dhari
джайа яшода-нандана, джайа браджа-джана-ранджана
Yasoda-nandana Jain, Jain bradzha-jana-Randjel
джайа джамуна-тира-вана-чари.
Jain Jammu-Tirana bain de Charrs.


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P