Paroles de chanson et traduction Karen Matheson - Me Le M' Uilinn

Mi le m'uilinn air mo ghluin
Mi pour le m'uilinn c'est ma génération
'Smuladach mi deanamh dain
Smuladach km Faire Poèmes

Shil mo shuil nuair chaidh siuil
Marcher Mon oeil quand chaidh versé
Ri croinn-ura chaol ard
Ri croinn - nouvelle étroit haute
Righ, 'smo run-sa nam bard
Roi de la "SMO run-in nam barde

Dearcam fhathast air mo ghaol
Dearcam fhathast ma relation
Coiseachd air slat-chaol fo sheol
Coiseachd étroite tige sous-lancé

Shil mo shuil nuair chaidh siuil
Marcher Mon oeil quand chaidh versé
Ri croinn-ura chaol ard
Ri croinn - nouvelle étroit haute
Righ, 'smo run-sa nam bard
Roi de la "SMO run-in nam barde

Seid seimh, socair, o Ghaoth Tuath
Remise endormi, calme, o Ghaoth rural
Gus an cuir i Cluaidh as fair
Et s'il vous plaît dans Cluaidh de la foire

Shil mo shuil nuair chaidh siuil
Marcher Mon oeil quand chaidh versé
Ri croinn-ura chaol ard
Ri croinn - nouvelle étroit haute
Righ, 'smo run-sa nam bard
Roi de la "SMO run-in nam barde

Gheall a Pillidh mis, a ghraidh
À propos mission Pillidh, ghraidh
Buidhe nuair ni fas an t-earn
Tawny quand il n'est pas de plus en plus l'Gagnez de l'

Shil mo shuil nuair chaidh siuil
Marcher Mon oeil quand chaidh versé
Ri croinn-ura chaol ard
Ri croinn - nouvelle étroit haute
Righ, 'smo run-sa nam bard
Roi de la "SMO run-in nam barde

Aiseig fallain o Ghaoth Tuath
Aiseig fallain o rural Ghaoth
Dhachaidh dhanh mo luaidh slan
Dhachaidh dhanh mon coffre-fort plomb

Shil mo shuil nuair chaidh siuil
Marcher Mon oeil quand chaidh versé
Ri croinn-ura chaol ard
Ri croinn - nouvelle étroit haute
Righ, 'smo run-sa nam bard
Roi de la "SMO run-in nam barde


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P