Paroles de chanson et traduction Jacek Kaczmarski - Stańczyk

Dziś bal na zamku królowej Bony
Aujourd'hui, la balle au château de la reine Bona
Wytruto myszy zwieszono lampiony
Wytruto souris lanternes zwieszono
I opłacono śpiewaków
J'ai payé chanteurs
Czuję jak blednie moja twarz błazeńska
J'ai l'impression que mon visage est pâle clownesque
Właśniem przeczytał o stracie Smoleńska
Je viens de lire à propos de la perte de Smolensk
Ale gdzie Smoleńsk gdzie Kraków
Mais où Smolensk où Cracovie

Wiadomość pewna podpisy pieczęcie
Un message signé par les joints d'étanchéité
Ale królowa skrzywi się z niechęcią
Mais la reine a fait de travers avec réticence
Rachunki bardziej ją troszczą
Plus il factures de soins
Zaplatam palce nieskore do gestów
Doigts emmêlés lente des gestes
Bo samych wodzów jest tu ze czterdziestu
Car ici, c'est les mêmes dirigeants de quarante
Na balu dobrze ich goszczą
La balle bien leur hôte

Gdybym pociągał sznury wielkich dzwonów
Si j'étais attiré par les cordes de cloche grands
To bym z nich dobył najwyższego tonu
Celui-ci m'a attiré au plus haut degré
I biłbym biłbym na trwogę
Je biłbym biłbym contre le terrorisme
A dzwoneczkami na błazeńskiej czapce
A cloches clownesques sur sa casquette
Swój kaduceusz mając za doradcę
Ses caducée avec un conseiller
Kogóż przestrzec ja mogę
Qui dois-je avertir

Stańczyk - wołają - dajcie tu Stańczyka
Stanczyk - cri - Que la Stanczyk
Już im nie starcza uczta i muzyka
Même qu'ils n'ont pas assez de fête et de la musique
Chcą jeszcze pośmiać się z głupca
Ils veulent avoir un rire avec stupide
Nie jestem dobrym błaznem na te czasy
Je ne suis pas bon à ce fou fois
Lecz wśród jedwabnych i złotych kutasów
Mais de piqûres de soie et d'or
Na mądrość znajdźcie mi kupca
La sagesse de me trouver un acheteur

Lecz żadna mądrość nie zastąpi przeczuć
Mais la sagesse ne remplace pas les sentiments
Które są przy mnie dzisiaj jak co wieczór
Qui sont avec moi aujourd'hui, comme tous les soirs
Choćby grano najgłośniej
Même joué le plus fort
Siedzę bez ruchu jak wyzbyty mowy
Je suis assis immobile et dénué de parole
Czemu więc nagle wokół mojej głowy
Pourquoi, alors, tout à coup, dans ma tête
Dzwoneczki dzwonią żałośnie
Cloches sonnent lugubrement

To ta kobieta władzy wciąż niesyta
Il s'agit d'une femme de pouvoir encore niesyta
Pisma podmienia raportów nie czyta
Remplace l'Écriture ne lisent pas les rapports
Tajne prowadzi układy
Systèmes de sondes secrets
Mówcie że mądra że wielkiego rodu
Dire que la grande famille sage
Że wschodem rządzić ma ręka zachodu
Que la règle de l'Est est de remettre l'Ouest
A ja nie cierpię tej baby!
Et je ne déteste pas ce bébé!


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P