Paroles de chanson et traduction Jacek Kaczmarski - Ze Sceny

Wy w ciemności - reflektory chronią was,
Vous dans le noir - Feux de vous protéger,
Oświetlając tylko scenę, na niej mnie.
Illuminating qu'une étape sur le moi.
Jak na dłoni widać mą stężałą twarz
Il saute aux yeux mon visage se figea
Gdy przez mrok próbują oczy przebić się!
Quand l'obscurité tente de percer dans ses yeux!

Mikrofony wychwytują każdy dźwięk,
Microphones captent tous les sons,
Mój najlżejszy oddech usłyszycie stąd!
Écoute ma léger souffle!
Ja przemogę sztywność zaciśniętych szczęk,
Je l'emporte sur les mâchoires rigides,
Wstrzymam myśli w niekontrolowany prąd!
Tenez mes pensées dans un pouvoir sans contrôle!

Ja tu na krótko! Kochani - pozwolicie!
Je suis ici pour un court laps de temps! Bien-aimé - et encore!
Przed wami chcę naprawdę szczerze się wysilić!
Avant de vous et veulent vraiment faire l'effort!
To dla Was chwila, dla mnie całe życie!
Il est temps pour vous, pour moi la vie!
Nim zniknę - niech pokrzyczę krótką chwilę!
Il disparaît - et encore tout pokrzyczę court!

Każdy chce mieć i każdy tak czy owak ma
Tout le monde veut être et tout le monde est de toute façon
Tę krótką chwilę między wejściem swym i wyjściem!
Ce court laps de temps entre l'entrée et la sortie!
Każdy na jakimś instrumencie gra,
Tout le monde joue d'un instrument,
Choć nie każdego oklaskuje się rzęsiście
Bien que pas tout le monde applaudit le brio

Lecz ja - ja wiem, ta krótka chwila długo trwa
Mais je - je sais, ce bref moment dure longtemps
Ale mam tyle drodzy wam do powiedzenia
Mais j'ai tellement de choses à vous dire chers
Tylko przeszkadza mi ta za kurtyną twarz
Seul l'esprit est le visage derrière le rideau
I ciągły szept że to już koniec przedstawienia!
Je ne cesse de murmurer que c'est la fin du spectacle!

Nie! Jeszcze trochę! Mamy czas! Bo widzicie
Non! Juste un peu! Nous avons le temps! Vous voyez
Do stracenia nikt z nas nie ma nic - i tyle!
Pour perdre l'un de nous n'a rien à voir - et c'est tout!
A więc krzyczmy! Krótką chwilę - całe życie!
Alors crier! Peu de temps - pour la vie!
Nim znikniemy - głośno krzyczmy krótką chwilę!
Il disparaît - cri un peu de temps!

Gwiżdże ktoś - nie mówię nic, nie było nic!
Quelqu'un siffle - je ne dis pas n'importe quoi, il n'y avait rien!
Ja mikrofon mam i ja mam teraz głos!
J'ai un micro et j'ai une voix maintenant!
Tam, za kulisami wy, możecie iść!
Là, derrière les scènes que vous, vous pouvez aller!
Przejmuję program i prowadzę dalej go!
Programme de soins et courir sur elle!

Nie przerywać! Tego co warcholi - precz!
Ne vous arrêtez pas! Qu'est-ce warcholi - off!
Nie dla niego tutaj płuca w strzępy rwę!
Pas pour lui ici poumon déchirer!
Hej, akustyk. Chrypnę! Gorzej słychać mnie!
Hé, acousticien. Chrypnę! Pire écoutez-moi!
Silniej wzmacniacz! Głos mój teraz musi brzmieć!
Plus forte ampli! Maintenant, ma voix doit sonner!

Rozciągnąć czas! Ej, wy tam, w mroku czy wierzycie
Prolonger le temps! Hé, vous là-bas, dans l'obscurité, si vous croyez
Mnie, który wie jak się w epokę zmienia chwilę?
Moi, qui sait comment changer le moment époque?
Otwórzcie drzwi! I zaraz zobaczycie
Ouvrez les portes! Je viens de voir
Jak marny czas co gnębił nas zostaje w tyle!
Quelle misère temps opprimés est derrière nous!

Ktoś mi tutaj może powie że już charczę
Quelqu'un ici peut me dire que je respiration sifflante
Że już nie rozróżnia poszczególnych słów
Qu'il ne fait pas de distinction entre les différents mots
Ale mnie śpiewania jeszcze nie wystarczy!
Mais je ne chante pas assez!
Jeśli przerwę - nigdy nie zaśpiewam już!
Si vous cassez - vous jamais plus chanter!

Nowych chwytów na gitarze nie wyćwiczę
De nouveaux accords sur la guitare ne réglemente pas son
Ale starych jeszcze dość - ja się nie mylę!
Mais même assez vieux - je n'avais pas tort!
Całe życie z sensem krzyczę, całe życie!
Toute la vie de crier sens, toute ma vie!
Więc pokrzyczę jeszcze, póki mam Tę chwilę!
Donc pokrzyczę encore, jusqu'à ce que j'aie ces moments!

Co się stało? Czemu ten reflektor zgasł!?
Qu'est-il arrivé? Pourquoi le feu des projecteurs disparu?
Kto wyłączył mikrofony mi?
Qui a éteint les micros moi?
Gdzie jesteście, kto stąd wyprowadził was?
Où êtes-vous, qui vous a amené ici?
Kto zatrzasnął między nami drzwi!?
Qui a claqué la porte entre nous?

Niech chociaż skończę! Bez pointy odchodzicie!
Laissez bien que je suis fait! Odchodzicie pointu Non!
A ma być śmieszna, najważniejsza w wielkim stylu!
Et pour être drôle, la chose la plus importante dans un grand!
I potrwa chwilę! Jedną w całym życiu!
Et très vite! Un à vie!
Nim zniknę... Niech rozmieszę was na chwilę...
Il disparaît ... Laissez-vous remuez pendant un certain temps ...


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P